http://www.tutorteacher.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 ดาวน์โหลด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

เสวนา แลกเปลี่ยนกับขงเบ้งแห่งอุษาคเณย์

บทความทั่วไป

แบบสำรวจ

ท่านต้องการให้เราจัดติวสอบพนักงานท้องถิ่นที่ไหน
ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
 

โพลสำรวจความคิดเห็น

"ท่านต้องการให้เราจัดติวสอบพนักงานท้องถิ่นที่ไหน"
 • 79 คะแนน : 22.57%
 • 89 คะแนน : 25.43%
 • 60 คะแนน : 17.14%
 • 65 คะแนน : 18.57%
 • 57 คะแนน : 16.29%

212 ความคิดเห็น

 1. 212
  Avatar
  New York 173.234.100.45 29/11/2019 05:27
  Hi, My name is Eric and I was looking at a few different sites online and came across your site tutorteacher.net. I must say - your website is very impressive. I am seeing your website on the first page of the Search Engine. Have you noticed that 70 percent of visitors who leave your website will never return? In most cases, this means that 95 percent to 98 percent of your marketing efforts are going to waste, not to mention that you are losing more money in customer acquisition costs than you need to. As a business person, the time and money you put into your marketing efforts is extremely valuable. So why let it go to waste? Our users have seen staggering improvements in conversions with insane growths of 150 percent going upwards of 785 percent. Are you ready to unlock the highest conversion revenue from each of your website visitors? TalkWithCustomer is a widget which captures a website visitor_s Name, Email address and Phone Number and then calls you immediately, so that you can talk to the Lead exactly when they are live on your website _ while they're hot! Best feature of all, International Long Distance Calling is included! Try TalkWithCustomer Live Demo now to see exactly how it works. Visit http://www.talkwithcustomer.com When targeting leads, speed is essential - there is a 100x decrease in Leads when a Lead is contacted within 30 minutes vs being contacted within 5 minutes. If you would like to talk to me about this service, please give me a call. We have a 14 days trial. Visit http://www.talkwithcustomer.com to start converting up to 100X more leads today! Thanks and Best Regards, Eric If you'd like to unsubscribe go to http://liveserveronline.com/talkwithcustomer.aspx?d=tutorteacher.net
 2. 211
  Avatar
  New York 107.175.80.212 26/11/2019 20:42
  Hey, You have a website tutorteacher.net, right? Of course you do. I am looking at your website now. It gets traffic every day _ that you_re probably spending $2 / $4 / $10 or more a click to get. Not including all of the work you put into creating social media, videos, blog posts, emails, and so on. So you_re investing seriously in getting people to that site. But how_s it working? Great? Okay? Not so much? If that answer could be better, then it_s likely you_re putting a lot of time, effort, and money into an approach that_s not paying off like it should. Now_ imagine doubling your lead conversion in just minutes_ In fact, I_ll go even better. You could actually get up to 100X more conversions! I_m not making this up. As Chris Smith, best-selling author of The Conversion Code says: Speed is essential - there is a 100x decrease in Leads when a Lead is contacted within 14 minutes vs being contacted within 5 minutes. He_s backed up by a study at MIT that found the odds of contacting a lead will increase by 100 times if attempted in 5 minutes or less. Again, out of the 100s of visitors to your website, how many actually call to become clients? Well, you can significantly increase the number of calls you get _ with ZERO extra effort. TalkWithCustomer makes it easy, simple, and fast _ in fact, you can start getting more calls today_ and at absolutely no charge to you. CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com now to take a free, 14-day test drive to find out how. Sincerely, Eric PS: Don_t just take my word for it, TalkWithCustomer works: EMA has been looking for ways to reach out to an audience. TalkWithCustomer so far is the most direct call of action. It has produced above average closing ratios and we are thrilled. Thank you for providing a real and effective tool to generate REAL leads. - P MontesDeOca. Best of all, act now to get a no-cost 14-Day Test Drive _ our gift to you just for giving TalkWithCustomer a try. CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com to start converting up to 100X more leads today! If you'd like to unsubscribe click here http://liveserveronline.com/talkwithcustomer.aspx?d=tutorteacher.net
 3. 210
  Avatar
  Eric 23.81.232.97 27/10/2019 13:27
  Hello tutorteacher.net, People ask, _why does TalkWithCustomer work so well?_ It_s simple. TalkWithCustomer enables you to connect with a prospective customer at EXACTLY the Perfect Time. - NOT one week, two weeks, three weeks after they_ve checked out your website tutorteacher.net. - NOT with a form letter style email that looks like it was written by a bot. - NOT with a robocall that could come at any time out of the blue. TalkWithCustomer connects you to that person within seconds of THEM asking to hear from YOU. They kick off the conversation. They take that first step. They ask to hear from you regarding what you have to offer and how it can make their life better. And it happens almost immediately. In real time. While they_re still looking over your website tutorteacher.net, trying to make up their mind whether you are right for them. When you connect with them at that very moment it_s the ultimate in Perfect Timing _ as one famous marketer put it, _you_re entering the conversation already going on in their mind._ You can_t find a better opportunity than that. And you can_t find an easier way to seize that chance than TalkWithCustomer. CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com now to take a free, 14-day test drive and see what a difference _Perfect Timing_ can make to your business. Sincerely, Eric PS: If you_re wondering whether NOW is the perfect time to try TalkWithCustomer, ask yourself this: _Will doing what I_m already doing now produce up to 100X more leads?_ Because those are the kinds of results we know TalkWithCustomer can deliver. It shouldn_t even be a question, especially since it will cost you ZERO to give it a try. CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com to start your free 14-day test drive today. If you'd like to unsubscribe click here http://liveserveronline.com/talkwithcustomer.aspx?d=tutorteacher.net
 4. 209
  Avatar
  New York 167.88.120.128 14/05/2019 21:52
  Hello, You know it_s true. Your competition just can_t hold a candle to the way you DELIVER real solutions to your customers at tutorteacher.net But it_s a shame when good people who need what you have to offer wind up settling for second best or even worse. Not only do they deserve better, you deserve to be at the top of their list. TalkWithCustomer can reliably turn your website into a serious, lead generating machine. With TalkWithCustomer installed on your site, visitors can either call you immediately or schedule a call for you in the future. And the difference to your business can be staggering _ up to 100X more leads could be yours, just by giving TalkWithCustomer a FREE 14 Day Test Drive. There_s absolutely NO risk to you, so CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com to sign up for this free test drive now. Tons more leads? You deserve it. Sincerely, Andy PS: Odds are, you won_t have long to wait before seeing results: -This service makes an immediate difference in getting people on the phone right away before they have a chance to turn around and surf off to a competitor_s website.- David Traylor, Traylor Law Firm Why wait any longer? CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com to take the FREE 14-Day Test Drive and start converting up to 100X more leads today! If you'd like to unsubscribe click here. http://liveserveronline.com/talkwithcustomer.aspx?d=tutorteacher.net
 5. 208
  Avatar
  New York 23.105.157.120 07/02/2019 19:42
  Hello, Running a website like tutorteacher.net is a lot like trying to fill a leaky bucket. You promote, get website visitor, they drop out... you promote, get more website visitors, they drop out... But today I wanted to address the "leaky bucket" effect that keeps website owners and online businesses running on a treadmill without reaching their income goals. I've identified 5 ongoing challenges that can keep you from reaching your business goals with your online business offering. Ongoing Challenge 1: Attracting Leads and Getting People to Opt-In In order to sustain your website and sell your product, you need people who are interested enough to actually consider your offers. Building an engaged list of subscribers is the key here... but did you know there's a way your website can help you with that? Ongoing Challenge 2: Converting Leads into Happy Paying Customers Once you've figured out a way to get more people to join your email list, you need to tell them about your paid product and offerings in a way that converts. The standard email marketing funnel works... but if they don't buy, there are more organic ways to get them to purchase your paid offerings right inside your website. Ongoing Challenge 3: Having a Leaky Checkout Experience & Losing Out On Sales Once you've done all of the hard work of getting people to say yes to your paid offerings... you definitely don't want to lose out on sales by having a leaky checkout experience. Statistics show that 77% of people who click the _Buy Now_ button never complete their order, but there's a way to recoup these sales. Ongoing Challenge 4: Increasing Return Customers and Recurring Revenue Once you've got customers... your job is done, right? Not so fast! You can offer more solutions, products, and ongoing access to these same customers over time... because the probability of selling to a new prospect is 5-20% and the probability of selling to an existing customer is 60-70%. Ongoing Challenge 5: Customers Who Fall Off The Wagon and do not buy Customer retention is key to the long-term success of your website. But it's normal for customers to fall off the wagon, get busy, and stop logging into your website. Or is it? If you use smart nurturing strategies, you can keep your customers engaged and actively benefitting from your website to reduce drop offs and refunds. How our software overcomes each of these ongoing challenges: These are real challenges that never seem to go away... I know because I've been there myself. I've put in thousands of dollars and hundreds of hours figuring out what works, what doesn't, and how to fill my own website over the past 10 years. And I built all of the strategies to overcome these obstacles right into our best-selling lead converting software tool: http://www.talkwithcustomer.com Talk With Website Visitors is a widget which captures a website visitor_s Name, Email address and Phone Number and then calls you immediately, so that you can talk to the website visitors exactly when they are live on your website _ while they're hot! Best feature of all, we offer FREE International Long Distance Calling! When targeting website visitors, speed is essential - there is a 100x decrease in Leads when a website visitors is contacted within 30 minutes vs being contacted within 5 minutes. I'm so sure that Talk With Website Visitors will help you in your business endeavors that I'm offering you a special incentive to get started today. Sign up for Talk With Website Visitors and get a 14 days free trial today. Visit: http://www.talkwithcustomer.com This is a one-time only promotion that expires in 14 days. Why am I offering you this time sensitive 14 days free trial incentive? Because I know that people who use Talk With Website Visitors get their sites up, running, and selling... So, if you know its time to get serious about your online website tutorteacher.net, and you want the tool that's built by someone who has been in your shoes and understands the realities of selling online... Then take advantage of this special coupon code today. Visit: http://www.talkwithcustomer.com I'm so excited to share my life's work with you, and I know you understand that there's work ahead to make your digital business successful. But having the right tools and the right strategies to overcome the unavoidable challenges makes it all the more doable! Thanks so much for reading - and next time I'll be talking about my biggest pet peeve when it comes to technology! (You might be surprised about this one.) With appreciation, -Eric "simplifying tech" Jones If you'd like to unsubscribe click here. http://liveserveronline.com/talkwithcustomer.aspx?d=tutorteacher.net
 6. 207
  Avatar
  Henry Casas 192.198.118.204 08/11/2018 20:07
  Hi there Buy Ray-Ban Sunglasses 19.95 dollars only today. Please visit our site @www.steepandcheap.club Best regards, tutorteacher.net [Engine by iGetWeb.com]
 7. 206
  Avatar
  Chara Ludwig 23.229.104.104 31/08/2018 05:59
  Hi Buy Ray-Ban Sunglasses $19.95 only today @ https://usasport.online Best Wishes, tutorteacher.net [Engine by iGetWeb.com] tutorteacher.net
 8. 205
  Avatar
  Randy 192.3.172.137 06/08/2018 14:44
  Hi, My name is Randy and I was looking at a few different sites online and came across your site tutorteacher.net. I must say - your website is very impressive. I found your website on the first page of the Search Engine. Have you noticed that 70 percent of visitors who leave your website will never return? In most cases, this means that 95 percent to 98 percent of your marketing efforts are going to waste, not to mention that you are losing more money in customer acquisition costs than you need to. As a business person, the time and money you put into your marketing efforts is extremely valuable. So why let it go to waste? Our users have seen staggering improvements in conversions with insane growths of 150 percent going upwards of 785 percent. Are you ready to unlock the highest conversion revenue from each of your website visitors? TalkWithLead is a widget which captures a website visitor_s Name, Email address and Phone Number and then calls you immediately, so that you can talk to the Lead exactly when they are live on your website _ while they're hot! Try the TalkWithLead Live Demo now to see exactly how it works. Visit: https://www.talkwithlead.com/Contents/LiveDemo.aspx When targeting leads, speed is essential - there is a 100x decrease in Leads when a Lead is contacted within 30 minutes vs being contacted within 5 minutes. If you would like to talk to me about this service, please give me a call. We do offer a 14 days free trial. Thanks and Best Regards, Randy
 9. 204
  Avatar
  Randy 192.3.180.157 30/06/2018 13:39
  Hi, My name is Randy and I was looking at a few different sites online and came across your site tutorteacher.net. I must say - your website is very impressive. I found your website on the first page of the Search Engine. Have you noticed that 70 percent of visitors who leave your website will never return? In most cases, this means that 95 percent to 98 percent of your marketing efforts are going to waste, not to mention that you are losing more money in customer acquisition costs than you need to. As a business person, the time and money you put into your marketing efforts is extremely valuable. So why let it go to waste? Our users have seen staggering improvements in conversions with insane growths of 150 percent going upwards of 785 percent. Are you ready to unlock the highest conversion revenue from each of your website visitors? TalkWithLead is a widget which captures a website visitor_s Name, Email address and Phone Number and then calls you immediately, so that you can talk to the Lead exactly when they are live on your website _ while they're hot! Try the TalkWithLead Live Demo now to see exactly how it works. Visit: https://www.talkwithlead.com/Contents/LiveDemo.aspx When targeting leads, speed is essential - there is a 100x decrease in Leads when a Lead is contacted within 30 minutes vs being contacted within 5 minutes. If you would like to talk to me about this service, please give me a call. We do offer a 30 days free trial. Thanks and Best Regards, Randy
 10. 203
  Avatar
  Elmira 188.143.232.27 17/12/2016 22:26
  Kick the tires and light the fires, problem <a href="http://hpqsipe.com">ofafliicly</a> solved!
 11. 202
  Avatar
  Buffie 188.143.232.32 17/12/2016 22:26
  Mighty useful. Make no mistake, I <a href="http://lvoccq.com">aprpceiate</a> it.
 12. 201
  Avatar
  Amory 188.143.232.27 17/12/2016 22:26
  <a href="http://skouzxbj.com">Everoyne</a> would benefit from reading this post
 13. 200
  Avatar
  Fleta 188.143.232.32 17/12/2016 22:24
  I hate my life but at least this makes it <a href="http://yreukluxcv.com">bebrlaae.</a>
 14. 199
  Avatar
  Janay 188.143.232.27 15/12/2016 22:31
  That's an innelligett answer to a difficult question xxx http://pdocyhk.com [url=http://eztzzlalnjh.com]eztzzlalnjh[/url] [link=http://ibamfp.com]ibamfp[/link]
 15. 198
  Avatar
  Krystal 188.143.232.32 15/12/2016 22:29
  Short, sweet, to the point, FRtacexE-Ely as information should be! http://ujumpabp.com [url=http://kmutezowwiy.com]kmutezowwiy[/url] [link=http://krdbvuhbsmm.com]krdbvuhbsmm[/link]
 16. 197
  Avatar
  Jenaya 188.143.232.32 10/12/2016 18:12
  Please teach the rest of these internet <a href="http://szxpsdngdu.com">hoolngais</a> how to write and research!
 17. 196
  Avatar
  Susie 188.143.232.27 10/12/2016 18:10
  Was totally stuck until I read this, now back up and <a href="http://rehmmnnomhx.com">runnnig.</a>
 18. 195
  Avatar
  Luella 188.143.232.32 08/12/2016 13:51
  I suosppe that sounds and smells just about right.
 19. 194
  Avatar
  Neveah 188.143.232.27 08/12/2016 11:50
  The forum is a brehtgir place thanks to your posts. Thanks!
 20. 193
  Avatar
  Trevon 188.143.232.32 08/12/2016 11:31
  Your posting really sttgrahiened me out. Thanks!
view

ปฎิทิน

« December 2019»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

สถิติ

เปิดเว็บ08/09/2010
อัพเดท10/07/2019
ผู้เข้าชม1,107,247
เปิดเพจ1,602,787
สินค้าทั้งหมด12
ผู้สอบผ่าน ผอ.โรงเรียนปี 59
รวมความสำเร็จครูผู้ช่วยปี61
ผู้สอบผ่านครูผู้ช่วยปี 60
ผู้สอบผ่านครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2/60
ผู้สอบผ่านครูผู้ช่วยปี 61
คุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าแรก

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view